Dopravní management, marketing a logistika

Dopravní management, marketing a logistika

Dopravní management, marketing a logistika - 3708R003

bakalářský studijní obor

Charakteristika oboru

Bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Tento studijní obor dává studentům možnost získat všeobecný přehled v oblasti dopravy prostřednictvím odborných předmětů, jako jsou například zasílatelství, technologie a řízení dopravy, dopravní prostředky či dopravní infrastruktura, v kontextu se základními ekonomickými disciplínami jako mikroekonomie, makroekonomie, management, marketing, účetnictví či ekonomika podniku. Studijní plán je koncipován tak, aby prohluboval a propojoval znalosti z jednotlivých vědních disciplín, což poskytuje studentům možnost nejen rozšiřovat jejich odborné znalosti v oblasti technického vzdělávání, ale také uvažovat v širších souvislostech. Studenti tak získávají základní i aplikované znalosti také v oblasti operační analýzy, informatiky, matematiky či fyziky. Celá struktura studia je navíc doplněna o studium cizích jazyků.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia v oboru Dopravní management, marketing a logistika je odborníkem, který je po teoretické i praktické stránce připraven řešit úkoly související s problematikou dopravy, dopravními systémy a s procesy v nich probíhajícími. Má potřebné teoretické i praktické znalosti jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické, což mu dává široké možnosti uplatnění na rozličných pozicích v různých typech dopravních firem, logistických i zasílatelských společností, stejně jako v orgánech a institucích státní správy a územní samosprávy.

Profil absolventa

  • 3. ročník

    Třetí ročník je zaměřený na prohloubení odborných znalostí studenta v daném oboru. Jedná se především o management a marketing, ale také například právo v oblasti dopravy. Hlavní důraz je kladen na zpracování a řádné odevzdaní bakalářské práce na které student pracuje pod vedením školitele.
  • 2. ročník

    V druhém ročníku bakalářského studia se studenti zaměří především na získání odborných znalostí nejen z logistiky, marketingu aplikovaných na sektor dopravy. Studenti také absolvují odbornou stáž v privátní společnosti dle vlastního výběru.
  • 1. ročník

    Student prvního ročníku oboru DMML získá všeobecné znalosti z ekonomie, informačních technologí a dopravy. Studenti absolvují řadu exkurzí v různých společnostech, jako je např.: Dopravní podnik města Pardubic, Kiekert, DB Shenker atd.

Předměty oboru

PředmětKreditůGarant
Matematika I 6Jehlička V.
Mikroekonomie a doprava 5Nožička J.
Tělesná výchova 1Macas T.
Úvod do informačních technologií 5Machalík S.
Základy dopravní techniky 4Lata M.
Základy fyziky I 3Janíček P.
Základy technologie a řízení dopravy 5Široký J.
PředmětKreditůGarant
Geometrie 4Kaltounová V.
Kancelářské aplikace - Office 6Greiner K.
Makroekonomie a doprava 5Nožička J.
Matematika II 7Jehlička V.
Odborná praxe - I 0Lejsková P.
Tělesná výchova 1Macas T.
Základy fyziky II 4Janíček P.
PředmětSemestrKreditůGarant
Anglický jazyk 1 – A1 zimní2Sýkora M.
Fyzikální seminář I zimní1Čermák D.
Matematický seminář I zimní1Berková A.
Anglický jazyk 2 - A1+ letní2
Fyzikální seminář II letní1Čermák D.
Matematický seminář II letní1Berková A.
PředmětKreditůGarant
Algoritmizace a základy programování 5Šroll J.
Dopravní prostředky 3Tesař M., Vágner J.
Logistika I 5Hruška R.
Operační výzkum 4Brázdová M.
Teorie pravděpodobnosti a statistika 3Záhorová V.
Životní prostředí a doprava 3Tesař M.
PředmětKreditůGarant
Logistika II 4Hruška R.
Marketing I 5Drahotský I.
Odborná praxe - II. Část 2Ježek J.
Platební styk 5Hruška R.
Právo 3
Technologie a řízení železniční dopravy 4Molková T.
Teorie grafů 4Brázdová M.
Povinně volitelné – Blok A
PředmětSemestrKreditůGarant
Elektrická zařízení v dopravě zimní3Ouředníček J.
Mechanika dopravy zimní3Zelenka J.
Dopravní cesta letní3Pokorný J.
Technická mechanika v dopravě letní3Kout J.
Povinně volitelné – Blok B
PředmětSemestrKreditůGarant
Hospodářská a dopravní geografie letní3
Sociologický průzkum letní3Prouzová M.
Základní principy elektronického obchodování letní3Švadlenka L.
Volitelné
PředmětSemestrKreditůGarant
Praktikum z algoritmizace a základů prog. zimní1Šroll J.
Tvorba webových stránek zimní3Machalík S.
PředmětKreditůGarant
Bakalářský seminář 3Becková H.
Ekonomika podniku 5Melichar V.
Právo II 3
Technologie a řízení silniční a městské dopravy 5Kleprlík J.
Účetnictví I 4Hyršlová J.
Zasílatelství 5Kudláčková N.
PředmětKreditůGarant
Bakalářská práce 3Becková H.
Celní hospodářství a daňová soustava 4Průša P.
Controlling 4Hyršlová J.
Management I 5Lejsková P.
Management kvality a diagnostické systémy 4Kukla P.
Marketing II 5Kudláčková N.
Účetnictví II 4Hyršlová J.
Povinně volitelné
PředmětSemestrKreditůGarant
Business etiketa a komunikace zimní3Becková H.
Logistická centra ZS3
Technické a technologické aspekty dopravy letní3
Základy finanční matematiky letní3Prouza L.