Přijímací řízení

Přijímací řízení

1. Přihlas se a uhraď poplatek

Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

Do tohoto přijímacího řízení je možné podat pouze jednu přihlášku. Název bakalářského oboru:

Dopravní management, marketing a logistika - 3708R003

K přihlášce na úředním tiskopise je nutno přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (kopie posledního dílu složenky typu A, při úhradě převodovým příkazem kopie výpisu z účtu). V případě užití elektronické přihlášky činí administrativní poplatek také 500,- Kč. Pokud uchazeč dodrží všechny pokyny k platbě (především uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu), získá fakulta informaci o jeho zaplacení přímo z informačního systému UPa. Tištěná kopie elektronické přihlášky se na fakultu neposílá.

účet Univerzity Pardubice:KB č. ú. 37030561/0100
variabilní symbol:5920
specifický symbol:oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
rodné číslo pro přihlášku na tiskopise
konstantní symbol:379 pro složenku
308 pro bezhotovostní převod

Přihláška na tiskopise bez přiloženého dokladu o zaplacení poplatku nebo přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nemůže se přijímacího řízení zúčastnit a nebude přijat. Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony (včas odmaturovat, zaslat požadovaná vysvědčení k danému datu). Administrativní poplatek je nevratný. Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

2. Dolož dokumenty

Bakalářský studijní program:

Pošli ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy nejdéle do 15. 6. 2018.

Navazující magisterský program:

Dodej ověřenou kopii bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 15. 8. 2018, pokud jsi složil státní zkoušku z jazyka nebo vlastníš akreditovaný certifikát o jazykové kvalifikaci, dolož to potřebným úředně ověřeným dokladem do 15. 8. 2018.

Doručovací adresa:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95

532 10 Pardubice

3. Způsob hodnocení uchazečů

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu:

 • ukončení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání maturitní zkouškou,
 • dodání ověřených kopií maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 15. 6. 2018.

  O přijetí do bakalářského studia rozhodne děkan na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy.

  Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu:

 • ukončení bakalářského studia do data uzávěrky podávání přihlášek,
 • dodání ověřených kopií bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 15. 8. 2018,
 • pokud uchazeč složil státní zkoušku z jazyka nebo vlastní akreditovaný certifikát o jazykové kvalifikaci, doloží to potřebným úředně ověřeným dokladem do téhož data.

  Předměty přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se liší podle oboru, do kterého se bakalář hlásí. Jsou vždy v rozsahu povinných předmětů státní závěrečné zkoušky odpovídajícího bakalářského programu.

 • 4. Výsledky přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí do bakalářského studia bude zveřejněno na webových stránkách do 25. 6. 2018, do navazujícího magisterského studia pak do 7. 9. 2018.

  Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

  Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.