Přijímací řízení

Přijímací řízení

1. Přihlas se a uhraď poplatek

Podat přihlášku můžeš do 30. dubna 2017 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

Je možné podat pouze jednu přihlášku, přičemž lze vybrat z bakalářského oboru:

Management, marketing a logistika ve spojích - 3708R035

nebo

Dopravní management, marketing a logistika - 3708R003

K přihlášce na úředním tiskopise je nutno přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (kopie posledního dílu složenky typu A, při úhradě převodovým příkazem kopie výpisu z účtu). V případě užití elektronické přihlášky činí administrativní poplatek také 500,- Kč. Pokud uchazeč dodrží všechny pokyny k platbě (především uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu), získá fakulta informaci o jeho zaplacení přímo z informačního systému UPa. Tištěná kopie elektronické přihlášky se na fakultu neposílá.

účet Univerzity Pardubice:KB č. ú. 37030561/0100
variabilní symbol:5920
specifický symbol:oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
rodné číslo pro přihlášku na tiskopise
konstantní symbol:379 pro složenku
308 pro bezhotovostní převod

Přihláška na tiskopise bez přiloženého dokladu o zaplacení poplatku nebo přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nemůže se přijímacího řízení zúčastnit a nebude přijat. Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony (včas odmaturovat, zaslat požadovaná vysvědčení k danému datu). Administrativní poplatek je nevratný. Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

2. Dolož dokumenty

Bakalářský studijní program:

Pošli ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy nejdéle do 16. 6. 2017.

Navazující magisterský program:

Dodej ověřenou kopii bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 15. 8. 2017, pokud jsi složil státní zkoušku z jazyka nebo vlastníš akreditovaný certifikát o jazykové kvalifikaci, dolož to potřebným úředně ověřeným dokladem do 15. 8. 2017.

Doručovací adresa:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95

532 10 Pardubice

3. Způsob hodnocení uchazečů

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu:

 • ukončení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání maturitní zkouškou,
 • dodání ověřených kopií maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 16. 6. 2017.

  O přijetí do bakalářského studia rozhodne děkan na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy.

  Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu:

 • ukončení bakalářského studia do data uzávěrky podávání přihlášek,
 • dodání ověřených kopií bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 15. 8. 2017,
 • pokud uchazeč složil státní zkoušku z jazyka nebo vlastní akreditovaný certifikát o jazykové kvalifikaci, doloží to potřebným úředně ověřeným dokladem do téhož data.

  Předměty přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se liší podle oboru, do kterého se bakalář hlásí. Jsou vždy v rozsahu povinných předmětů státní závěrečné zkoušky odpovídajícího bakalářského programu.

 • 4. Výsledky přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí do bakalářského studia bude zveřejněno na webových stránkách do konce měsíce června 2017 (písemně bude doručeno do konce července 2017), do navazujícího magisterského studia pak do 13. 9. 2017.

  Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

  Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.